Thay màn hình LG chính hãng

D?ch v? thay màn hình LG là m?t trong nh?ng d?ch v? t?i Thành H?ng Mobile. Nh?n s?a ch?a t?t c? các l?i quý khách không may g?p ph?i trên máy LG.

Là m?t trung tâm hàng ??u v? s?a ch?a, chúng tôi ?ã x? lí các lo?i l?i khác nhau trên Smartphone, v?i dòng máy LG, ?ây là m?t dòng máy không ???c th?nh hành, cho nên các v?n ?? v? màn hình luôn ???c trung tâm x? lí v?i ?? chính xác cao. Thay th? màn hình LG ???c nhân viên ti?n hành thay ch? trong vòng ch?a ??y m?t gi?, ti?t ki?m th?i gian và gi?i quy?t m?i v?n ?? trên màn hình.

thay man hinh lg g3 f400

Màn hình LG G3 F400

Khi nào b?n c?n thay màn hình LG ?

Hi?n nay các Smartphone khi s? d?ng khó có th? tránh ???c các v?n ?? x?y ra cho màn hình, các s? c? v? v?, n?t, h?ng th??ng xu?t hi?n khá nhi?u. Trong ?ó ?i?n tho?i LG c?ng không khá là m?y, các Smartphone c?a LG có m?t kính m?ng, ?? sáng t?t, màn hình ch?ng lóa, ..nên th??ng d? b? h? do va ??p, làm ?nh h??ng n?ng ??n vi?c s? d?ng. 

Thay màn hình LG là m?t trong nh?ng d?ch v? th??ng có trên th? tr??ng, v?i các màn hình ???c ghi rõ xu?t x?, và s? ???c nhân viên tiên hành x? lí. Vi?c thay màn hình không ph?i là v?n ?? quá nghiêm tr?ng nh?ng b?n xem xét v? ch?t l??ng màn hình c?ng nh? ch? ?? b?o hành linh ki?n. T?i thành H?ng t?t c? các linh ki?n v? màn hình LG luôn ???c xác ??nh rõ ràng cùng v?i th?i gian b?o hành lên t?i 6 tháng.

B?ng báo giá thay màn hình LG t?i Thành H?ng

V?i m?t s? model ph? bi?n chúng tôi ?ã ghi rõ giá và th?i gian b?o hành ?? quý khách ti?n vi?c tra c?u, h?u h?t các màn hình c?a LG ???c thay ??u full b?. N?u quý khách không th?y model mà mình c?n xin liên h? tr?c ti?p t?i Hotline c?a trung tâm 0985 023 023. 

Liên H?

Tên Linh Ki?n Chi Phí Thay M?i B?o hành Th?i Gian Thay Ghi Chú
LG Optimus G E971 / E975 / F180 1.100.000 6 tháng 45 phút Nguyên b?
LG Optimus LTE3 / F260 550.0000 6 tháng 45 phút  
LG Optimus G Pro E980 / E985 / E988 / F240 700.000 6 tháng 45 phút  
Thay màn hình LG G2 F320 1.250.000 6 tháng 45 phút Nguyên b?
LG G2 D800 / D802 / D805 1.200.000 6 tháng 45 phút  
LG Optimus GK F220 1.400.000 6 tháng 45 phút Nguyên b?
LG Google Nexus 5 / D820 2.200.000 6 tháng 45 phút  
LG G3 Docomo Liên H? 6 tháng 45 phút  
Thay màn hình LG G3 F400 Liên H? 6 tháng 45 phút  
G3 CAT 6 F460 Liên H? 6 tháng 45 phút  
LG Optimus LTE F160 400.000 6 tháng 45 phút Nguyên b?
Màn hình LG optimus G3 Liên H? 3 Tháng 45 phút  
Màn hình LG g pro 2 F350 Liên h? 3 tháng 45 phút
Màn hình lg G pro lite Liên H? 3 Tháng 45 phút  
Màn hình Lg Gx F310 Liên H? 3 tháng 45 phút  
Màn hình lg Pro F350L Liên H? 3 tháng 45 phút  
Màn hình c?m ?ng LG google Nexus 4 Liên h? 3 Tháng 45 phút  
Màn hình c?m ?ng Lg nexus 7 Liên h? 3 Tháng 45 phút  
Thay Kính c?m ?ng LG G5 Liên h? 3 Tháng 45 phút  
Thay màn hình LG G5 Liên h? 3 Tháng 45 phút  
Thay Kính c?m ?ng LG V10 Liên h? 3 Tháng 45 phút  
Thay màn hình LG V10 Liên h? 3 Tháng 45 phút  
Thay màn hình c?m ?ng LG G3 Liên h? 3 Tháng 45 phút  
Thay màn hình c?m ?ng LG G4 Liên h? 3 Tháng 45 phút  
Thay màn hình c?m ?ng LG G5 Liên h? 3 Tháng 45 phút  
Thay màn hình c?m ?ng LG V10 Liên h? 3 Tháng 45 phút  
Thay màn hình LG G3 Liên h? 3 Tháng 45 phút  
Thay màn hình LG G4 Liên h? 3 Tháng 45 phút  

L?u ý: Giá trên ch?a bao g?m chi phí thay th? và b?o hành, Quý khách vui lòng thanh toán thêm t? 100.000 VN? ??n 300.000 VN? chi phí thay th? và b?o hành tùy ?? khó c?a t?ng model LG khi thay th? màn hình. Giá ph? thu?c vào t?ng chi nhánh xin liên h? 0985.023.023 - 0968.023.023 (Hà N?i) - 0909.650.650 (TP H? Chí Minh) ?? có báo giá m?i nh?t.

Thay mn hnh LG

Thay màn hình ?i?n tho?i LG

Các quy trình thay màn hình LG t?i Thành H?ng ???c th?c hi?n m?t cách chuyên nghi?p t? khi ti?p nh?n máy, chúng tôi ?ã ti?n hành xác ??nh nguyên nhân và s? c? c? th? trên màn hình LG. T? ?ó ??a ra các ph??ng án gi?i quy?t ???c t?i ?u và hi?u qu? h?n. Sau khi hoàn t?t vi?c thay màn hình chúng tôi s? ki?m tra l?i và cùng khách hàng test máy.'

Quy trình thay th? màn hình LG

Vi?c thay màn hình cho LG hi?n nay k? thu?t ?ã khá ph? bi?n, v?i nhi?u trung tâm các k? thu?t v? tháo và tách ??u r?t c? b?n, tuy nhiên t?i Thành H?ng, các v?n ?? luôn ???c th?c hi?n theo ?úng quy trình x? lí, ?i?u ?ó t?o nên s? yên tâm cho m?i quý khách khi ??n thay. V?i nh?ng máy móc hi?n ??i cùng ??i nhân l?c chát l??ng, quy khách không m?t nhi?u th?i gian cho vi?c thay màn hình LG. Các b??c x? lí ???c trung tâm ?? ra ??y ?? và chi ti?t :

  1. Ki?m tra phi?u b?o hành ho?c ti?p nh?n máy
  2. Xác ??nh nguyên nhân l?i và th?ng nh?t v?i khách hàng.
  3. Ti?n hành x? lý s? c? thay màn hình LG , (ki?m tra linh ki?n m?i n?u c?n thay th?)
  4. V? sinh máy bên trong và bên ngoài.
  5. Ki?m tra, bàn giao, vi?t phi?u b?o hành g?i khách hàng.

Thnh H?ng Mobile

??a ch? s?a ch?a ?i?n tho?i LG uy tín t?i Thành H?ng Mobile

Cam k?t b?o hành v?i khách hàng ??n thay màn hình c?a LG

Thay màn hình LG luôn ???c ??m b?o ?úng quy trình, ch?t l??ng linh ki?n, th?i gian thay. Trong nhi?u n?m ho?t ??ng, vi?c xác ??nh l?i luôn chu?n ??i v?i các nhân viên. Ngoài các d?ch v? thay màn hình, các d?ch v? v? s?a ch?a ph?n c?ng, thay th? m?t kính c?m ?ng, v?, Pin, ... t?i trung tâm c?ng luôn là nh?ng d?ch v? thu hút nhi?u khách hàng tin t??ng.

?i?m n?i b?t c?a chúng tôi so v?i các trung tâm thay th? khác

  • Th??ng hi?u uy tín, lâu n?m trên th? tr??ng
  • Chi phí thay màn hình r? h?n do áp d?ng thi?t b? hi?n ??i
  • Ch? ?? b?o hành chu ?áo, d?ch v? ch?m sóc khách hàng tr??c và sau khi s?a ch?a t?n tình
  • S?a ch?a tr?c ti?p, l?y ngay th?i gian thay th? màn hình LG nhanh nh?t có th?.
  • Giá r? nh?t th? tr??ng.

Video h??ng d?n thay màn hình LG Optimus GK F220 :

??a ch? liên h?:

Giá có s? ch?nh l?ch ?ôi chút vì vùng mi?n. N?u quý khách ? g?n ??a ch? nào xin liên h? tr?c ti?p n?i g?n nh?t ?? có giá chính xác.

1. TP H? Chí Minh(Thành Trung Mobile) : S? 1399 ???ng 3/2, Ph??ng 16, Qu?n 11, TP HCM
?i?n tho?i : 08.66.609.939 - 0909.650.650

 

2. TP Hà N?i (Thành H?ng Mobile): 12 Xuân Th?y, Q. C?u Gi?y.
?i?n tho?i : 04.66725.999 – 0985.023.023 – 0968.023.023

 

3. TP H?i Phòng (Tr??ng H?i Mobile) : 154 L?ch Tray, Q.Ngô Quy?n
?i?n tho?i : 0316.599.599 – 0936.986.998

 

4. TP H?i D??ng (S?a Ch?a Laptop 24H) : 133 Nguy?n L??ng B?ng
?i?n tho?i : 03203.898.286 - 0981.376.686

 

5. T?nh Ninh Bình (??c Hi?p Mobile) : 162A Thiên Tôn, H. Hoa L?
?i?n tho?i : 0303.624.999 – 0915.83.99.89 – 0979.424.999

 

6. TP ?à N?ng (TechCare) : 133 Hàm Nghi, Qu?n Thanh Khê
?i?n tho?i : 0511.2223.888 - 088.8888.086

 

7. TP Vi?t Trì (Hoàng S?n Mobile) : 1358 ??i L? Hùng V??ng - Tiên Cát
?i?n tho?i : 0210.370.8888 - 0984.558.558

 

8. TP Móng Cái (Thành Công Mobile) : 50 Tr?n Phú , TP.Móng Cái
?i?n tho?i : 0982.85.3223 - 016.8333.8666 – 0975.368.683

 

9. TP Thanh Hóa (S?n Phong Mobile) :240 Nguy?n Trãi - P. Tân S?n
?i?n tho?i : 0968.234.568 - 0973.555.886

 

10. TP H? Long (Xuân Bách Mobile ) :116 ???ng Cao Th?ng, H? Long, Qu?ng Ninh
?i?n tho?i : 0333.51.57.57 - 0904.0409.77

 

11. T?nh Hà Nam (2T.Mobile-Thanh Tuy?n) :90 Nguy?n H?u Ti?n, Huy?n ??ng V?n
?i?n tho?i : 0978.923.999 – 03516.258.999

C?m ?n úy khách ?ã ??n thay màn hình LG t?i Thành H?ng Mobile. Chúng tôi cam k?t s? khi?n quý khách hài lòng nh?t

 

Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile mã facebook Max tiep thi l?i adword